มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
CA160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
801-429 สหกิจศึกษา 1 9 อ.จิณัชญ์ดา  วิทยาพันธ์ประชา
801-429 สหกิจศึกษา 1 9 อ.สินี  กิตติชนม์วรกุล
801-429 สหกิจศึกษา 1 9 อ.ชูศักดิ์  นพถาวร
801-429 สหกิจศึกษา 1 9 ผศ.เจริญเนตร  แสงดวงแข
801-429 สหกิจศึกษา 1 9 ผศ.นิติยา  ศรีพูล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
27
 


View PagesFirstPreviousNextLast