มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
BISS163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-400 การคิดเชิงคำนวณ 10 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
100-441 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 15 3
202-101 หลักการบัญชี 2 3 ผศ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
202-103 การภาษีอากร 1 2 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
26
 


View PagesFirstPreviousNextLast