มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
BISS162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
202-205 การเงินธุรกิจ 2 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
204-201 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 2 3
204-204 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ 2 3 ผศ.คณิดา  ไกรสันติ
204-209 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ 2 3 อ.กรกมล  ซุ้นสุวรรณ
204-320 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 2 3 อ.วรรณิดา  ไชยการณ์
301-209 กฎหมายธุรกิจ 2 3 อ.วันเฉลิม  ว่องสนั่นศิลป์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
25
 


View PagesFirstPreviousNextLast