มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
BISS161
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-245 การปรับตัวทางสังคม 17 2 อ.พาฝัน  รัตนะ
201-303 การจัดการการดำเนินงาน 2 3 อ.นาตยา  โชติกุล
204-201 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 2 3
204-204 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ 2 3 ผศ.คณิดา  ไกรสันติ
204-303 เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ 1 3 อ.อภิรักษ์  พันธุ์พณาสกุล
204-319 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2 3 อ.กรกมล  ซุ้นสุวรรณ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
24
 


View PagesFirstPreviousNextLast