มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
BISCS163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-441 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 15 3
202-103 การภาษีอากร 1 2 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
202-205 การเงินธุรกิจ 2 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
204-209 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ 2 3 อ.กรกมล  ซุ้นสุวรรณ
301-209 กฎหมายธุรกิจ 2 3 อ.วันเฉลิม  ว่องสนั่นศิลป์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
23
 


View PagesFirstPreviousNextLast