มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
BISCS162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-303 การจัดการการดำเนินงาน 2 3 อ.นาตยา  โชติกุล
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 2 3 ผศ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
204-301 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 2 3 อ.ธัชตะวัน  ชนะกูล
204-319 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2 3 อ.กรกมล  ซุ้นสุวรรณ
204-320 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 2 3 อ.วรรณิดา  ไชยการณ์
204-414 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 1 3 อ.ธัชตะวัน  ชนะกูล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
22
 


View PagesFirstPreviousNextLast