มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
BISC163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-441 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 1 3 อ.Etienne  Vorster
202-103 การภาษีอากร 1 1 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
202-205 การเงินธุรกิจ 1 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1 3 ผศ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
204-209 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ 1 3 อ.กรกมล  ซุ้นสุวรรณ
301-209 กฎหมายธุรกิจ 1 3 อ.วันเฉลิม  ว่องสนั่นศิลป์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
21
 


View PagesFirstPreviousNextLast