มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
BISC162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-303 การจัดการการดำเนินงาน 1 3 อ.นาตยา  โชติกุล
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 1 3 ผศ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
204-301 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1 3 อ.ธัชตะวัน  ชนะกูล
204-319 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1 3 อ.กรกมล  ซุ้นสุวรรณ
204-320 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 1 3 อ.วรรณิดา  ไชยการณ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
20
 


View PagesFirstPreviousNextLast