มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
BIS163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-400 การคิดเชิงคำนวณ 1 3 อ.จิตรพงษ์  เจริญจิตร
100-441 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 1 3 อ.Etienne  Vorster
202-101 หลักการบัญชี 1 3 ผศ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
202-103 การภาษีอากร 1 1 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1 3 ผศ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
19
 


View PagesFirstPreviousNextLast