มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
BC160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
703-400 การวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน 1 0 อ.ธิดารัตน์  น้อยสุวรรณ
703-412 สหกิจศึกษา 1 9 อ.ธิดารัตน์  น้อยสุวรรณ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
16
 


View PagesFirstPreviousNextLast