มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
AP160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
605-442 สหกิจศึกษา 1 9 อ.อรุณศักดิ์  พัฒนกุลอนันต์
605-442 สหกิจศึกษา 1 9 ผศ.ศุภฤกษ์  ทองประยูร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
15
 


View PagesFirstPreviousNextLast