มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
AL163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-400 การคิดเชิงคำนวณ 1 3 ดร.Khin Sandar  Kyaw
700-402 ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ท้องถิ่นภาคใต้ 1 3 อ.วัชระ  ชัยเขต
700-420 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 1 3 อ.ชาญวุฒิ  ทองแกมแก้ว
700-440 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 อ.มิ่งขวัญ  จุลวรรณ
700-447 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 0 อ.พิมพ์ณดา  เขมกุลนาถ
706-102 ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 1 3 อ.ธิญาดา  แก้วชนะ
706-104 อุตสาหกรรมการบิน 1 3
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
14
 


View PagesFirstPreviousNextLast