มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
AL162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
706-105 ธุรกิจการบินระหว่างประเทศ 1 3
706-201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3
706-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 1 3 อ.ธิญาดา  แก้วชนะ
706-208 จิตวิทยาการบริการ 1 3 ดร.ชัดชม  รัศมีมณฑล
706-213 การท่องเที่ยวโดยชุมชน 1 3 อ.วัชระ  ชัยเขต
706-401 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1 3 รศ.ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
13
 


View PagesFirstPreviousNextLast