มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
AL161
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-154 ภาษาจีน 1 1 3 อ.ธิดารัตน์  น้อยสุวรรณ
700-245 การปรับตัวทางสังคม 1 2 อ.ธิญาดา  แก้วชนะ
706-203 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1 3 รศ.ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห์
706-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 1 3 อ.ธิญาดา  แก้วชนะ
706-208 จิตวิทยาการบริการ 1 3 ดร.ชัดชม  รัศมีมณฑล
706-301 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยว 1 3 อ.วัชระ  ชัยเขต
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
12
 


View PagesFirstPreviousNextLast