มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
ACS162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-441 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 15 3
202-300 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 2 3 ผศ.วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
202-305 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 2 3 ผศ.วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
202-306 การบัญชีชั้นสูง 2 2 3 อ.ธนพงศ์  วุ่นแสง
202-401 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 2 3 ผศ.วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
10
 


View PagesFirstPreviousNextLast