มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
ACS161
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-245 การปรับตัวทางสังคม 2 2 อ.ธนพงศ์  วุ่นแสง
100-420 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 3 3 ผศ.ดร.นุกูล  ชิ้นฟัก
201-303 การจัดการการดำเนินงาน 2 3 อ.นาตยา  โชติกุล
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 2 3 ผศ.วารีพร  ชูศรี
202-300 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 2 3 ผศ.วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
9
 


View PagesFirstPreviousNextLast