มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
ACCS163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-303 การจัดการการดำเนินงาน 2 3 อ.นาตยา  โชติกุล
201-417 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2 3 อ.นาตยา  โชติกุล
202-103 การภาษีอากร 1 2 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
202-104 การบัญชีชั้นกลาง 1 2 3 อ.นธี  เหมมันต์
202-200 การบัญชีชั้นกลาง 2 2 3 อ.นธี  เหมมันต์
202-206 การบัญชีต้นทุน 2 3 อ.นธี  เหมมันต์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
8
 


View PagesFirstPreviousNextLast