มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
ACCS162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 2 2 อ.พัชญ์สิตา  องค์สรณะคม
201-423 เกมจำลองทางธุรกิจ 2 3 อ.กุลธิรา  แซ่โซว
202-305 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 2 3 ผศ.วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
202-306 การบัญชีชั้นสูง 2 2 3 อ.ธนพงศ์  วุ่นแสง
202-311 ทฤษฎีการบัญชี 2 3 อ.นธี  เหมมันต์
202-401 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 2 3 ผศ.วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
7
 


View PagesFirstPreviousNextLast