มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
ACC163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-303 การจัดการการดำเนินงาน 1 3 อ.นาตยา  โชติกุล
201-311 ความเป็นผู้ประกอบการ 1 3 ผศ.วารีพร  ชูศรี
201-417 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 3 อ.นาตยา  โชติกุล
202-104 การบัญชีชั้นกลาง 1 1 3 อ.นธี  เหมมันต์
202-200 การบัญชีชั้นกลาง 2 1 3 อ.นธี  เหมมันต์
202-206 การบัญชีต้นทุน 1 3 อ.บุตรี  บุญโรจน์พงศ์
203-201 หลักการตลาด 1 3 อ.ปทุมวรรณ  ทองตราชู
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
6
 


View PagesFirstPreviousNextLast