มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
ACC162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 1 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
202-305 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 1 3 ผศ.วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
202-306 การบัญชีชั้นสูง 2 1 3 อ.ธนพงศ์  วุ่นแสง
202-311 ทฤษฎีการบัญชี 1 3 อ.นธี  เหมมันต์
202-400 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 1 3 อ.ธนพงศ์  วุ่นแสง
202-401 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 1 3 ผศ.วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
202-406 สัมมนาการบัญชีบริหาร 1 3 อ.บุตรี  บุญโรจน์พงศ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
5
 


View PagesFirstPreviousNextLast