มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
AC162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 1 3 ผศ.วารีพร  ชูศรี
202-103 การภาษีอากร 1 1 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
202-207 การบัญชีบริหาร 1 3 อ.บุตรี  บุญโรจน์พงศ์
202-300 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 1 3 ผศ.วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
202-302 การสอบบัญชี 1 3 ผศ.วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 อ.โชติรัตน์  อินทสโร
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 ดร.เยาวลักษณ์  ตระกูลเมฆี
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
3
 


View PagesFirstPreviousNextLast