มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
AC161
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-245 การปรับตัวทางสังคม 1 2 อ.บุตรี  บุญโรจน์พงศ์
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 1 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
202-400 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 1 3 อ.ธนพงศ์  วุ่นแสง
202-406 สัมมนาการบัญชีบริหาร 1 3 อ.บุตรี  บุญโรจน์พงศ์
203-201 หลักการตลาด 1 3 อ.ปทุมวรรณ  ทองตราชู
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
2
 


View PagesFirstPreviousNextLast