รายวิชาแยกตามกลุ่มผู้เรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563


สาขาวิชาการบัญชี  AC163 ACC162  ACC163
ACCS162 ACCS163  ACS161  ACS163
สาขาวิชาการจัดการ MG160 MG161 MG162 MG163
MGC163-1 MGC163-2 MGCS162 MGCS163-1 MGCS163-2
MGS161 MGS162 MGS163
สาขาวิชาการตลาด MK163
MKC163
MKCS163
MKS160 MKS161 MKS162 MKS163
สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ CM160 CMS160
BIS161 BIS162 BIS163 BISC162 BISC163
BISCS162 BISCS163 BISS161 BISS162 BISS163
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ HR160
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ SI157-1 SI157-2 SI158 SI159 SI160-1 SI160 SI161 SI163
SIC160 SIC161 SIC162 SIC163 SIW163
SI161WIL SI162WIL
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไซส์ RM160
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน AL161 AL162 AL163
BC160
ENG159-1 ENG159-2 ENG160 ENG161 ENG162 ENG163
IBM160 IBM161 IBM162 IBM163-1 IBM163-2
คณะนิติศาสตร์ LA160 LA161 LA162 LA163 LA163-1
LAS161 LAS162 LAS163 LAS163-1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี IT160-1 IT160 IT161 IT261 IT162 IT163
ITC162 ITC163 CH159-1 CH160 CH161 CH162 CH163
คณะรัฐศาสตร์ PA156-1 PA160 PA161 PA162
LG160 LG161 LG161-1 LG162 LG163
LGS162 LGS262 LGS163 LGS263
PG160-1 PG161-1 PG161-2 PG162 PG163 PGS160 PGS161 PGS163
คณะนิเทศศาสตร์ CA160 CA161 CA162 CA163
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ AP160 TBC161 TBC162 TBC162-1 TBC162-2
PM160 PM161 PM163
TH159 TH259 TH359 TH459 TH160 TH260 TH360
TH161 TH261 TH361 TH461
TH162 TH262 TH362 TH462
TH163 TH263 TH363 TH463 TH563
EE160 EE260 EE161 EE162 EE262 EE362 GS163
EE163 EE263 EE363 SS160 SS161 SS162 SS163 SS263
บัณฑิตวิทยาลัย GD.CI.163 GD.CI.263 GD.CI.363 GD.CI.463 GD.CI.563 GD.CI.663
MBA M.B.A.162 M.B.A.163
M.Ed.162 M.Ed.163 M.Ed.263 M.Ed.CI.162-1 M.Ed.CI.162-2 M.Ed.CI.163
Ed.D.161 Ed.D.162
Ph.D.162 Ph.D.163