รายวิชาแยกตามกลุ่มผู้เรียน ประจำภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2563


สาขาวิชาการบัญชี ACC162
ACCS161 ACCS162  ACS161
สาขาวิชาการจัดการ MG160 MG161 MG162
MGC162  MGCS160  MGCS161 MGCS162
MGS161  MGS162
สาขาวิชาการตลาด
MKCS162
MKS160 MKS161  MKS162
สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ CM-1 CM-2  CM160 CMS160
BIS160 BIS161  BIS162 BISC161  BISC162
BISCS161 BISCS162 BISS161 BISS162
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ HR-1  HR160
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ SI158-1 SI159 SI159-1 SI160  SI160-1  SI161   SI162
SIC159-1  SIC160 SIC161 SIC162
SI161WIL SIW162
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไซส์ RM160 RM160-1
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน AL160 AL161 AL162 BC160
ENG157-1 ENG158-1 ENG159-1Franco ENG159-4 ENG160 ENG161 ENG162
IBM160-1 IBM160-2 IBM161 IBM162
คณะนิติศาสตร์ LA160 LA161 LA162
LAS160 LAS161 LAS162
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี IT159-1 IT160 IT160-1 IT161 IT261 IT162
ITC162 CH159-1 CH159-2 CH160 CH161 CH162
คณะรัฐศาสตร์ PA160 PA161 PA162
LG160 LG161 LG161-1 LG162
LGS162 LGS262
PG160 PG161 PG162 PGS160-1 PGS161
คณะนิเทศศาสตร์ CA160 CA161 CA162
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ AP160 SD-1 TBC161 TBC162
PM160 PM161
TH159 TH259 TH359 TH459 TH160 TH260 TH360
TH161 TH261 TH361 TH461
TH162 TH262 TH362 TH462
EE160  EE260 EE161 EE162 EE262 EE362
SS160 SS161 SS162
บัณฑิตวิทยาลัย GD.CI.162 GD.CI.262 GD.CI.362 GD.CI.462 GD.CI.562 GD.CI.662
M.B.A.161 M.B.A.162 M.B.A.163
M.Ed.162 M.Ed.163 M.Ed.CI.162 M.Ed.CI.163
Ed.D.161 Ed.D.162 Ed.D.163 Ph.D.160 Ph.D.162 Ph.D163