Graduate School/ระดับบัณฑิตศึกษา

*Staff /ติดต่อสอบถาม

Gettva

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรเก็ตถวา บุญปราการ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำงานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา

สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

โทร. 074-200300 ต่อ 359, 086-2971458 (Id Line)

E-mail: kettawa@hu.ac.th, kettawa@hotmail.com

การศึกษา : ปร.ด. (ไทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

banner_meeting

student_manual

calendar

Main_banner01

Main_banner02

Main_bannerNEW2

back of graduates during commencement.

backgrounds

DB

Jurnal GD

Conferece

Tun1Tun2

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

ประชาสัมพันธ์การสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังการสอบโครงร่างและสอบ 5 บท วิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ ระดับปริญญาโท-เอก

วันเวลาที่สอบ สถานที่ ชื่อเรื่อง

นักศึกษา

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00น.

 

สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สอบสารนิพนธ์ 5 บท เรื่อง การประเมินผลการนำนโยบายไปปฏิบัติ การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองปัตตานี  นายนิติรัฐ เรืองกำเนิด รหัส 5619450009 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-
10.30 น.
สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 บท เรื่อง เจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับโดยใช้สื่อประสมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวอัสมะ แกคง รหัส 6119350040 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 บท เรื่อง เจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการวัดความยาว การชั่ง การตวง โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวศศิวิมล แทนด้วง รหัส 6219350019 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30-20.00 น. สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สอบวิทยานิพนธ์ 5 บท เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติวิชานาฎศิลป์ไทย เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 นางสาวนิภาภรณ์ สโมสร รหัส 6119350012 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00-10.30 น. สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สอบวิทยานิพนธ์ 5 บท เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวสกุณหงส์ คงไชย รหัส 6119350035 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-10.30 น. สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สอบสารนิพนธ์ 5 บท เรื่อง ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวธมน  จิโรจสินธุ์ รหัส 6119050036 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วันพุธที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.00-14.30 น. สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สอบวิทยานิพนธ์ 5 บท เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เรื่องการปฏิบัติท่ารำ รำวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลวัดนิโคธาราม)กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองพัทลุง นางสาวนิตยา เกิดกัน รหัส 6119350008 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-14.30 น. สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 บท เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนเรื่องความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือในงานช่างยนต์โดยการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเจอร์ เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา นายอนุรักษ์ นุ่นแก้ว รหัส 5919350017 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30-16.0น. สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 บท เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาโมเดลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวพิชชาภา พุทธสุภะ รหัส 5919350033 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30-12.0น. สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 บท เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวี่ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติในรายวิชาเบเกอรี่เบื้องต้นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา นายชาคริต จันทชาติว รหัส 5919350025 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30-16.00 น. สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 บท เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับประถมวัย นางสาวเกณิกา สังข์บัว รหัส 5919350029 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-14.30 น. สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สอบวิทยานิพนธ์ 5 บท เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวความคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวนัฏฐาภรณ์ สอนสั่ง รหัส 5919350028 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา10.30-12.00น. สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 บท เรื่อง การพัฒนาชุดสอนเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ เรื่องมาตราตัวสะกดร่วมกับเทคนิคการจัดกิจกรรมแบบ TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนผังปาล์ม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสตูล นางสาวสกีน๊ะ เสมอภพ รหัส 6219350003 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00-10.30 น. สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 3 บท เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาสี่เมืองสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2 นางสาวนวรัตน์
สังข์สร รหัส 6219350020 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00-10.30 น. สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สอบวิทยานิพนธ์ 5 บท เรื่อง การพัฒนาการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบย้อนกลับ เรื่องการบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายนพรุจ ศุภวิริยากร รหัส 5919350004 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันพฤหัสที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา13.00-15.30 น. สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สอบวิทยานิพนธ์ 5 บท เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 นราธิวาส นางสาวนูรอาดีละห์ มะอูเซ็ง รหัส 6219050040 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วันพฤหัสที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา10.30-12.00น. สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สอบวิทยานิพนธ์ 5 บท เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นางซัมซียะห์ เมาลิดิน รหัส 6219050032 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วันพฤหัสที่ 10 มิถุนายน  2564 เวลา 9.00-10.30 น. สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สอบวิทยานิพนธ์ 5 บท เรื่อง ทักษะภาวะผู้นำรับความปกติใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 ของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  นางสาวโสรยา สือรี รหัส 6219050022 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วันพฤหัสที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-10.30 น. สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สอบวิทยานิพนธ์ 5 บท เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องสถิติโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา นางสาวศมพรัตน์ เจ๊ะบ่าว รหัส 6019350039 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันพฤหัสที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา10.30-12.00น. สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สอบวิทยานิพนธ์ 5 บท เรื่อง ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ เรื่องการประกอบอาหารจากเนื้อสัตว์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวรอวีย๊ะ หะยีอิบร้อเหม รหัส 6019350003 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564เวลา14.30-16.00น. สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สอบวิทยานิพนธ์ 5 บท เรื่อง ปัจจัยเหตุและผลของการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในประเทศไทย นายสุรเดช นิลอุบล รหัส 6019160002 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-10.30 น. สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 สอบวิทยานิพนธ์ 5 บท เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปกติใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายกฤติภัทรกร ศิริภัทรนิธิโภคิน รหัส 6219050042 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา10.30-12.00น. สอบออนไลน์ผ่าน Google hangout meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนระบบช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี นายทรงศักดิ์ ทองพิทักษ์ รหัส 6219050024 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา