Graduate School/ระดับบัณฑิตศึกษา

*Staff /ติดต่อสอบถาม

Gettva

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรเก็ตถวา บุญปราการ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำงานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา

สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา

โทร. 074-200300 ต่อ 359, 086-2971458 (Id Line)

E-mail: kettawa@hu.ac.th, kettawa@hotmail.com

การศึกษา : ปร.ด. (ไทศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

banner_meeting

student_manual

calendar

Main_banner01

Main_banner02

Main_bannerNEW2

backgrounds

DB

Jurnal GD

back of graduates during commencement.

Conferece

กำหนดการปฐมนิเทศปีการศึกษา 2563

JEG GD-2020

                                 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

วันเวลาที่สอบ

สถานที่

ชื่อเรื่อง

นักศึกษา

พุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-10.30 น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างเรื่องการใช้เทคนิค STAD ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสตูล (อศจ.สตูล) นางสาวตาณิกา
ฤทธิรัตน์
รหัส 6019350004
พุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบ 5 บท เรื่องผลของการใช้แบบฝึกทักษะด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลวิธีช่วยจำคำศัพท์ภาษาจีนขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตพื้นที่การศึกษา 16 นางกันต์กมล
พรมประกอบ
รหัส 5919350034
เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง เรื่อง ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยและความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวราคาเกินกว่า 5 ล้านบาทของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสุนัยนา
วงศ์เกียรติกุล
รหัส 6119150011
วันพฤหัสที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30-16.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัตินาฎศิลป์ เรื่องการประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงไทยสากล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นางสาวณัฐพร
วงศ์เมืองแสน
รหัส 6119350018
พฤหัสที่ 30 กรกฎาคม 2563เวลา 9.00-10.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างเรื่อง การพัฒนาความสามารถและความคงทนของการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 2W3P ร่วมกับการใช้เกมประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเครือข่ายไผ่สีทอง อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล นางสาวนุสรา ยาบา
รหัส 5919350018
พฤหัสที่ 30 กรกฎาคม 2563เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวจนศาสดาโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ นางสาวอามานี เชิญงามรหัส 6119350020
พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-15.30 น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบ 5 บท เรื่อง การพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเกม KAHOOT รายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 นายธีรศักดิ์ ขวัญเมือง รหัส 6119350016
พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม  2563เวลา 11.00-14.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความพร้อมและปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อความตั้งใจเริ่มต้นธุรกิจของนักศึกษาจบใหม่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวศุภิสรา
โภชาดม
รหัส 6219150009
พฤหัสที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-10.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของการสอนเสริมที่มีต่อทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา นายวสันต์ ภูติรถยารหัส รหัส 5919350032
อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม  2563 เวลา 10.30-12.00 น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3 นายนเรศ เสนะพันธุ์  รหัส 6119050020
พฤหัสที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-10.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติเรื่องรองแง็ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี นายศรัณภัทร  แวมะมิงรหัส 5919350016
พฤหัสที่ 9 กรกฎาคม 2563เวลา 10.30-12.00 น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยวิธีการคูณเลขโดยใช้ตารางเรขาคณิต และวิธีการคูณเลขแบบปกติของโรงเรียนในเครือข่ายวิเศษวิทย์ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง นางสาวมานิตา
พานชาตรี
รหัส 6019350025
อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม  2563เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตการทำงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายอนันต์ ชลเขตต์  รหัส 6119050034
ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563เวลา 10.30-12.00 น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สหวิทยาเขตนครหาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 นายผดุงศักดิ์ ชูช่วย
รหัส 5819050012
พฤหัสที่ 2 กรกฎาคม 2563เวลา 10.30-12.00 น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง ผลของการจัดการสอนแบบกิจกรรมเกมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 นางสาวอาภากร  สุวรรณมณี  รหัส 6019350005
พฤหัสที่ 2 กรกฎาคม 2563เวลา 9.00-10.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยชุดการสอนเรื่องการแปรรูปอาหารในท้องถิ่น รายวิชาการแปรรูปอาหารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม จังหวัดปัตตานี นายอาหะมะ  ดือราแม็ง รหัส 6019350017
อาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563เวลา 9.30-12.00 น ห้องกัปตัน อาคาร 10 ชั้น 2 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง คุณลักษณะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นางณัฐฐิตา
ชุมประมาณ
รหัส 6119060004
พุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-15.00 น. สอบออนไลน์ สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นางสาวปุญญิศา
จันทร์แก้ว
รหัส 6119050014
พุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00-12.30 น. สอบออนไลน์ สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวธมน  จิโรจสินธุ์รหัส 6119050036
พุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-10.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบสารนิพนธ์ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ ว่าที่ ร.ต.สมชาย
เพชรนุ่ม
รหัส 5819050009
พฤหัสที่ 11 มิถุนายน 2563เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนโดยใช้รูปแบบการสอบทักษะปฏิบัติของซิมพ์สัน (Simpson) เรื่องการตัดเย็บเบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล นางสาวกฤษณี
นาคพันธ์
รหัส 6119350005
พฤหัสที่ 11 มิถุนายน 2563เวลา 9.00-10.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดชนาราม กลุ่มเครือข่ายพัฒนาสิชล 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 นางสาวรัฐชญา ขวัญทองยิ้ม
รหัส 6119350046
ศุกร์ที่  5  มิถุนายน  2563  เวลา 9.30-12.00 น ห้องประชุมกัปตัน สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง เรื่อง อนาคตภาพการนิเทศการศึกษาสำหรับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จังหวัดสงขลาในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2562-2571) นางสาวกาญจนา
หาญศึก
รหัส 6119060006
พุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-15.30 น. สอบออนไลน์ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบำรุงวิทยา อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวอุษณีย์  อีดยีรหัส 6119350026
พุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-10.30 น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขา สำหรับนักศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี นายอดุลย์ ชะลอ
รหัส 6119350015
พุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-10.30 น ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Typing Master เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุ๋งฮั้วโซะเซียว นางสาวกชพรรณ  ด้วงคำ รหัส 6119350028
ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563เวลา 9.00-10.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจำนวนตัวเลข 1-20 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเกมการศึกษาประเภทตัวเลขของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนชนาดใหญ่ในอำเภอละงู จังหวัดสตูล นางสาวเพ็ญพิไล
พรหมมี
รหัส 6019350010
ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ้กซอว์ (Jigsaw) ร่วมกับผังกราฟฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ภูมิภาคโลกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 นางปจิตรา สมหมายรหัส รหัส 5919350035
อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563เวลา 13.30-15.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา นางณิชชา  กองเงินรหัส รหัส 6119050029
อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563เวลา 10.30-12.00 น. สอบออนไลน์ สอบวิทยานิพนธ์  เรื่อง การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอสะเดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 นางสุกัญญา โต๊ะเส็นรหัส 6119050006
อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563เวลา 9.00-10.30 น. สอบออนไลน์ สอบวิทยานิพนธ์  เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นางสาวพจนา
ผดุงเศรษฐกิจ
รหัส 6119050013
ศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563เวลา 9.00-10.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะบริหารกับประสิทธิผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นในอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นางสาวนุชรี มั่นคงรหัส รหัส 6119050026
อังคารที่ 22 พฤษภาคม 2563เวลา 9.00-10.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของแผนการเรียนภาษาจีน-ภาษาอังกฤษของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสตูล นางสาวภณิตา ไวยวุฒิรหัส 6119050018
ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติวิชานาฎศิลป์ไทย เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 นางสาวนิภาภรณ์ สโมสร รหัส 6119350012
ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563เวลา 9.00-10.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวสกุณหงส์
คงไชยรหัส
รหัส 6119350035
พุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบสารนิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 นายพรรณลพ ครุเส็นรหัส 6019350041
พุธที่ 20 พฤษภาคม 2563เวลา 9.00-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ทัศนคติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในรายวิชานาฏศิลป์โดยใช้เกมการศึกษาที่มีผลต่อทักษะการใช้ท่านาฏยศัพท์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดเจริญภูผา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นางสาวโชติกานต์
สุวรรณโณ รหัส รหัส 6119350033
ศุกร์ที่  8  พฤษภาคม  2563  เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาระดับหลังปริญญาของแพทย์ นายกฤษณะ สุวรรณภูมิรหัส 6119060010
พฤหัสที่ 14 พฤษภาคม 2563เวลา 9.00-11.00 น สอบออนไลน์ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง อิทธิพลของธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ นายสงบ  ขุนศรีหวานรหัส 6119150004
ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563เวลา 13.00-15.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายสถานศึกษาสี่เมืองสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 นางสาวจุติพร คงสุวรรณรหัส 6119050039
พฤหัสที่ 30 เมษายน 2563เวลา 9.00-11.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการอำเภอหัวไทร จังหวัดนราธิวาส นางสาวสุไรยา หมะจิ
รหัส 6119350027
พฤหัสที่ 23 เมษายน 2563เวลา 13.00-15.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี นางสาวพันธิพา สุหลงรหัส 6119050021
พฤหัสที่ 23 เมษายน 2563เวลา 9.00-10.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง บทบาทการสร้างทีมงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นางสาววาสุชา
เพชรกาญจน์
รหัส 6119050031
พฤหัสที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมการใช้อำนาจของผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สตูล นางสาวกรรณิกา
เบ็ญกาเส็ม
รหัส 6119050028
ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สตูล นางสาวสุชารัตน์
ลูกเมือง
รหัส 6119050033
ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563เวลา 9.00-10.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างสารนิพนธ์ เรื่อง องค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1 นางสาวจิระภา
สมัครพงษ์
รหัส 6119050032
พุธที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 10.30-12.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสหวิทยา เขตนครหาดใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา นางสาวศรินยา ทองแจ่มรหัส 6119350050
พุธที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้บนเว็ปเควสท์ร่วมกับผังมโนทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สพม.16 สงขลา นายพีรวัฒน์ เพชรสุริยารหัส 5919350039
พุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ห้องประชุมบัณฑิตศึกษาอาคาร 10 ชั้น 5 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การใช้สื่อประสมเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษากำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นางสาววันดี ณ ลำปางรหัส 6119350048
พุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 9.00-10.30 น. สอบออนไลน์ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเกม KAHOOT รายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดตรัง นายธีรศักดิ์ ขวัญเมืองรหัส 6119350016
ศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-10.30 น ห้อง 8301
คณะรัฐศาสตร์
สอบ 5 บท เรื่อง ทัศนของผู้นำชุมชนต่อปัญหายาเสพติด กรณีศึกษาตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร.ต.อ.ยงยุทธ
อนุสรณ์ประเสริฐ
รหัส 5919450004